Antics criteris en CRITERIS D'AVALUACIÓ OLD antics.docx

CRITERIS D'AVALUACIÓ  

Exemple graella de notes  

Actualitzat el 8.9.2018

La avaluació serà continuada. S'avaluarà l'evolució de l'alumne respecte a l'estat inicial

 La nota NO depèn únicament dels exàmens.

La nota dels exàmens s'avaluarà juntament amb :

- Nota dels qüestionaris moodle de cap de setmana.

- Nota dels deures (resums setmanals, exercicis, treballs, etc )

- Informes de laboratori.

- Treball de laboratori.

- Nota de llibreta.

- Altres (exposcions orals, treballs extra-voluntaris)

- Actitud a classe i actitud al laboratori (Comportament, participació, col.laboració amb companys).

NOTA: Hi ha exàmens escrits i exàmens moodle)

Exemple de càcul d'una nota d'avaluació dels continguts-deures sobre 10 punts :

Exàmens: 3 punts // Qüestionaris moodle: 3 punts // Llibreta:1 punt //

Informes laboratori: 1,5 punts // Deures 1,5 punts.

A aquesta nota se li sumen positius o negatius extra per tasques especials.

Per aprovar l'assignatura cal arribar als 5,00 punts.

Pot un alumne suspendre amb un 4,8 o 4,9 de nota final?.

Si l'alumne ha tret de nota de trimestre un 4,5 o més però no arriba al 5:.
a)
El professor li posarà "suficient"  de nota al butlletí sempre que l'alumne hagi tingut un bon comportament durant el trimestre o el curs.

b) Si a judici del professor l'alumne no ha tingut bon comportament o actitud la nota que li queda és "insuficient"

Comentari sobre l'apartat a)
Tot i tenir "suficient" al butlletí la nota numèrica es manté per fer les mitjanes. És a dir si al butlletí apareix "suficient" però l'alumne ha tret un 4,6 al primer trimestre, quan es facin les mitjanes de final de curs la nota que li comptarà és el 4,6

 

DEURES

El professor passarà regularment per cada taula a comprovar si s'han fet les activitats encomanades per a casa i ho anotarà a la seva llibreta
 

Cal tenir present que professor NO passarà a comprovar els deures tots i cadascun dels dies de classe

S'aconsella als alumnes fer sempre els deures per evitar que el dia que s'hagi oblidat de fer-los sigui el dia que el professor els ha volgut passar a veure qui els ha fet

Llei de Murphy: Si no ho fas aquell dia passen a mirar-los
Es produeix l’estranya coincidència que quan un dia un alumne no ha fet els deures , just aquell dia passa el professor a mirar-los. Només hi ha una forma d’evitar aquesta fatal casualitat, fer sempre els treball de casa.

 ATENCIÓ!!:

Si un alumne ha faltat una hora de classe té l'obligació de fer els deures encomanats durant aquella hora.

QUAN FALTA UN ALUMNE I ES DEMANEN ELS DEURES O ELS QÜESTIONARIS MOODLE
Si el professor passa a mirar els deures i un alumne ha faltat aquell dia se li apuntarà una nota negativa.

Per treure el negatiu cal presentar un justificant signat pel pare o la mare amb el motiu de la falta d'assistència o falta dels deures.

L'alumne també té l'obligació de saber si hi havia un control/examen programat per a un determinat dia.

No són excuses vàlides dir:
- "No tinc el full" / " he perdut el full"
-  "El dia que es van manar els deures no vaig venir, no ho sabia"
-  "La meva companya no em va dir que havia deures"
- " Els he fet però se m'han oblidat a casa, de veritat"

TREBALLS I INFORMES

Treballs que s’han d’entregar (informes de laboratori o altres):

Els treballs o informes de laboratori s'han de lliurar escrits amb ordinador i d'acord amb les indicacions del professor.

Els treballs s'entreguen en mà al professor el dia pactat i a l'aula.

ATENCIÓ:

- No es poden lliurar al professor pels passadissos o pel pati.

- No es poden donar a les conserges o a un altre professor o deixar-los al departament.

- No es poden deixar al caseller de la sala de professors.

- No es poden lliurar en un pen o un cd

( Es fa així per evitar risc de perduda i perjudicar l'alumne)

No són considerades excuses vàlides per no presentar els informes o treballs encarregats :

- "No tenia tinta a la impressora",

- "El meu company té el treball i no ha vingut",

- "El meu company no ha volgut fer res".

Cadascú escull lliurement el company per fer els treballs en grup i per tant els membres del grup són tots responsables de la feina que es faci.
En cas de conflictes dins del grup de treball, com per exemple que alguns dels alumnes reiteradament no fan la feina que els correspon, el grup haurà de posar en coneixement del professor allò que vagi malament per trobar-hi solucions.
Tot i que és complicat, és un objectiu de curs aprendre a treballar en grup i que cadascú sigui conscient que ha d'assumir les seves responsabilitats.

Els alumnes han d'escriure en l'infome de laboratori quina feina ha fet cada alumne.

Els informes de laboratori o treballs es poden fer en grup compartint un document google drive. D'aquesta manera no es necessari quedar tots junts en una casa si hi hagues alguna impossiblitat com que un alumne viu en un altre municipi.

Si algú té problemes per imprimir els treballs.
A l'institut hi a un servei per imprimir treballs a l'hora del pati a la biblioteca a un preu per còpia molt reduït. Cal demanar-lo a la professora responsable de la biblioteca a l'hora del pati.

Si no s’entrega el dia fixat a l'hora fixada es considera NO LLIURAT i es puntua amb un zero.
No val a dir: "Li porto el treball aquesta tarda o li porto demà"

INFORMES DE LABORATORI

Desprès de cada pràctica de laboratori s'ha de lliurar un informe de laboratori que tindrà nota.

Aquest informe es fa en grup ( dos o tres alumnes)

S'ha de lliurar al pofessor al cap de 7 dies d'haver fet la pràctica al començament de la següent hora B (hora partida)

S’han de fer d’acord amb el model que donarà el professor i seguint les pautes indicades (tipus de lletra, títols, extensió, etc).
Aquí teniu les normes i consells:
http://www.profefaro.com/LABORATORI/Model-informe.lab.html

 QUAN FALTA UN ALUMNE A UNA PRÀCTICA DE LABORATORI

- Si un alumne falta el dia que es fa una pràctica de laboratori ha de justificar la falta d'assistència per no tenir un suspens en el corresponent informe de laboratori.

QÜESTIONARIS MOODLE - Ús de l'ordinador a casa

Els alumnes han de fer els qüestionaris Moodle que els encarregui el professor i veure els vídeos on-line quan el professor ho demani.
Cada alumne ha de conèixer bé el seu USUARI i CONTRASENYA. I no perdre-la.

Si un alumne té problemes i no pot enviar un qüestionari Moodle ha de presentar un justificant signat pel pare/mare/tutor legal.

- Si no es carrega una foto d'alguna pregunta o hi ha un error per carregar el moodle . Ha de fer una foto de la pantalla perquè el professor pugui conèixer l'error.
Li ha d'ensenyar al professor a classe amb el mòbil o enviar-li la imateg amb una explicació per correu electronic a profefaro@gmail.com

- No es pot connectar. Cal provar-lo a una altra hora o en un altre ordinador. De vegades el servidor moodle dóna algun problema.

- No té ordinador disponible. Els moodles es poden fer amb mòbil o tablet que tinguin connexió a internet.

A Vila-seca i la Pineda hi ha espais on disposar de connexió gratuïta. A la Biblioteca, al Punt d'Informació Juvenil, als Centres Cívics. El professor també pot facilitar accés a ordinadors de l'institut a l'hora del pati.
Amics i familiar poden ser també una solució d'emergència.

- En cas d'impossiblitat total. L'alumne ha de portar un justificant escrit i signat pel pare/mare/tutor on s'indiqui clarament la causa de la impossibilitat per fer el moodle del cap de setmana.

"Qui té ganes busca un camí qui no té ganes busca una excusa"

EXÀMENS I CONTROLS

En finalitzar cada tema es farà una prova globalitzadora de tots els conceptes, procediments, actituds i valors relacionats

El professor farà regularment i quan ho consideri oportú petits exàmens, controls o tests per tal de valorar l'assoliment dels aprenentatges per part de l'alumne. Totes aquestes proves tindran la seva nota que contribuirà per al càlcul de la nota final.

QUAN FALTA UN ALUMNE A UN EXAMEN DE L'ESO.

Si un alumne no es pot presentar a l’examen o control haurà de portar un justificant mèdic o un altre document vàlid al professor de l'assignatura per poder fer l'examen en una altra data.

En cas de no presentar cap justificant davant d'una falta d'assistència a un examen o control, la prova es considera suspesa amb nota zero.

L'alumne ha de lliurar personalment el justificant de la falta al professor de ciències abans de donar-li al tutor.

QUAN FALTA UN ALUMNE A UN CONTROL

- Si un alumne falta el dia que es fa un control, el professor anota falta en la seva llibreta.
L'alumne ha de justificar la falta.

Si no justifica la falta la nota del control compta com a un ZERO
Si la justifica el professor no avaluarà aquella nota i l'alumne no cal que faci el control a no ser que l'alumne ho demani.

L'alumne ha de lliurar personalment el justificant de la falta al professor de ciències abans de donar-li al tutor.

CONTROLS AMB ORDINADOR

Quan fem un control Moodle amb ordinador en finalitzar la prova, quan cliqueu, "envia i acaba", apareix sempre la nota que heu obtingut. Si no veieu aquesta nota el control no està acabat i per tant no podeu marxar de l'aula sense el vistiplau del professor. El professor pot comprovar al seu ordinador si ha rebut bé la nota.

Si marxeu del control sense haver vist la nota final (tot i haver clicat "envia i acaba") el professor no té constància d'aquesta nota i per tant la vostra puntuació serà zero (no presentat).

Si quan es faci un control hi ha problemes de xarxa, o es penja l'ordinador i es perd el que s'havia fet, haurem de prendre paciència i tornar a començar. El professor posa controls curts perquè en cas que hi hagi problemes tingueu temps de començar de nou i acabar el qüestionari. 

 TREBALL DE LABORATORI

Per poder fer una pràctica de laboratori cada grup d'alumnes ha d'haver-se mirat prèviament el vídeo de la pràctica i ha de fer un guió amb els passos que s'han de fer. Abans de començar la pràctica el professor revisarà que totes les parelles hagin portat el guió (un per parella). Si no l'han portat no podran fer la pràctica i tindran nota negativa.

En acabar cada sessió de pràctiques al laboratori el professor posarà una nota que avaluarà el bon comportament, l'actitud i  l'aprofitament que ha fet l'alumne de la sessió.

Al laboratori, donat que es un lloc potencialment perillós, el professor avalua de forma molt estricta qualsevol falta de comportament. Una tonteria infantil que a classe pot ser perdonada al laboratori serà considerada una falta.

S'avaluarà el treball de laboratori segons els següents criteris:

- Habilitat de l'alumne per desenvolupar les pràctiques de forma autònoma.

L'alumne no ha de passar-se l'hora preguntant "què haig de fer?" ja que ha vist clarament els passos al vídeo. L'alumne que dubta i s'equivoca o no s'ha mirat el video o ho ha fet ràpidament i sense prestar atenció

- Ordre i neteja

- Capacitat per treballar en grup

- Capacitat per seguir la pràctica d'acord amb el guió de forma autònoma.

- Cura del material. En acabar la pràctica s'ha de netejar bé el material utilitzat i, si és el cas, desar-lo en el seu lloc corresponent.

- Cal portar una llibreta petita d'espiral per anotar les dades més importants de les pràctiques que es facin per desprès tenir material per fer l'informe.

- Es poden fer fotos de la pràctica per incloure a l'informe. Cal demanar permís al professor. Està prohibit fer fotos de persones i serà considerada una falta greu.

- Per seguretat només pot haver a la taula de laboratori la llibreta, bolígraf o llapis per fer anotacions a banda del material propi de la pràctica a realitzar.

- Motxilles o roba s'han de deixar fora de la taula. Cal deixar-les al començament de la classe als passadissos laterals de l'aula de laboratori.

- Al laboratori es treballa amb bata. I quan el professor ho indiqui amb ulleres de seguretat.

- S’avalua l’ordre i mètode per anotar les dades preses al laboratori a la llibreta.

- S'avaluaran també i tindran nota els informes de laboratori.

S’han de fer d’acord amb el model que donarà el professor i seguint les seves pautes. Per trobar el model feu clic a http://www.profefaro.com/LABORATORI/Model-informe.lab.html

COMPORTAMENT I ACTITUD

 ATENCIÓ!!

S'avaluarà d'una forma molt important el comportament i actitud de l'alumne a classe:

- Se l'ha cridat l'atenció sovint?

- Puntualitat?

- Porta el material?

- És participatiu?

-Correcció amb el professor i amb els seus companys? 

COMPORTAMENT AL LABORATORI:

S'avaluarà d'una forma encara més estricta el comportament i actitud de l'alumne al laboratori.

Com que es treballarà amb productes potencialment perillosos no s’admetrà qualsevol tipus d’indisciplina, jocs, bromes o comportament que pugui causar una desatenció a la realització de l’experiment tot i que sigui fet sense mala intenció.

La seguretat de tots està en joc. No s’hi val a badar

 

Exemple graella de notes